Facebook
Slovenský Deutsch English
Phone NONSTOP-HOTLINE:
+421-918-613-978
+421-905-619-506
Dialničná známka SK, AT,CZ v cene
Odveziete sa na úrovni, pohodlne a lacno
ŠKODA OCTAVIA COMBI DSG 2.0 TDI RS
VW CARAVELLE 2.0 TDI
VW GOLF 1.5 eTSI LIMITED
ŠKODA KODIAQ 4X4 2.0 TDI LIVE PLUS
Práve sa nachádzate: Úvod > Podmienky

Obchodné podmienky

Doklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy

Podnikatelia, firmy:

 • výpis z obchodného registra (živnostenský list) , nie starší ako 3 mesiace
 • osvedčenie o registrácii DIČ
 • plná moc od štatutárneho zástupcu nie staršia ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz alebo pas vodiča
 • vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov

Fyzické osoby / občan SR /:

 • občiansky preukaz
 • pas alebo rodný list
 • vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • kreditná karta

Fyzické osoby / cudzinec /:

 • cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • kreditná karta


Podmienky prenájmu

 1. Nájomcovi bude dodaný typ vozidla a doplnkov , podľa potvrdenej rezervácie a základe objednávky nájomcu. Potvrdenie objednávky je nájomcovi zaslané na kontakt pre potvrdenie rezervácie, ktorý je uvedený v objednávke.
 2. Dĺžka prenájmu a termíny prenájmu môžu byť zmenené aj po konečnom potvrdení objednávky. Preobjednanie zo strany nájomcu je možné max. 24 hodín pred začatím prenájmu, pokiaľ je konkrétne vozidlo na zmenenú dobu k dispozícii.
 3. Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez vopred odsúhlaseného predl´ženia zmluvy o prenájme sa bude považovať za neoprávnené užívanie vozidla s trestno – právnymi následkami.
 4. Rezervácia vozidla je platná max. 2 hodiny po dohodnutej dobe prevzatia. Po uplynutí stanovenej doby sa rezervácia ruší a nájomca je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 20 Eur
 5. LEAFCAR si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch odstúpiť od potvrdenej objednávky.
 6. Zmluva o prenájme vozidla bude spísaná v pobočke LEAFCAR s.r.o. ,ale bo na vopred odsúhlasenom mieste pri predaní vozidla spolu so zložením kaucie vo výške podľa platného cenníku LEAFCAR s.r.o. a uhradením ceny prenájmu podľa dokladu vystaveného pri podpísaní zmluvy.
 7. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal vozidlo v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného nesprávnym zaobchádzaním) na dohodnuté miesto špecifikované ďalej, pokiaľ nepožiada Nájomca o predĺženie s ktorým bude Prenajímateľ súhlasiť, alebo v prípade, že Prenajímateľ nepožiada skoršie vrátenie vozidla.
 8. Pokiaľ klient odovzdá znečistené vozidlo, za škody nájdené po umytí vozidla, ktoré nie sú poznačené v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy zodpovedá klient. Pokiaľ nájomca vozidla prenajímateľovi nenahlási haváriu na políciu alebo nevyplní Zápis o nehode, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, nájomca bude zodpovedný za všetky škody, ktoré z toho vzniknú prenajímateľovi.
 9. V prípade problémov môže nájomca volať 24 hodín denne tel. č.: +421 918 613 978, +421 905 619 506
 10. Vozidlo nebude používané (prevádzkované):
  • na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálnym spôsobom.
  • na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo nepriamu).
  • na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu.
  • v rámci automobilových motorových športových podujatí , na jazdu v teréne
  • vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog.
  • žiadnou inou osobou ako:
   • Nájomca alebo akákoľvek iná osoba (osoby) určená alebo zamestnaná nájomcom, ktorú schválil Prenajímateľ a ktorá má v čase prenájmu aspoň 22 rokov spĺňa požadované predpoklady a je aspoň 24 mesiacov držiteľom platného vodičského preukazu: alebo
   • v prípade poruchy alebo havárie, opravár motorových vozidiel za predpokladu, že spĺňa požadované predpoklady a má patričnú licenciu (a vodičský preukaz)
  • mimo krajín Európy. Je zakázané cestovať do krajín: Ukrajina, Srbsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Albánsko, Čierna Hora Prenajímateľ musí byť nájomcom upozornený na cestu mimo územia SR.
 11. Nájomca a vodič prenajatého auta je povinný dodržiavať zákon 315/1996 zb. s ním súvisiace zákony o prevádzke motorových vozidiel po pozemných komunikáciách.
 12. Zmluvne dohodnuté podmienky o prenájme vozidla nie je možné v priebehu užívania meniť bez výslovného súhlasu prenajímateľa.
 13. Každý ďalší vodič musí byť nahlásený spoločnosti Leafcar


Platobné podmienky, doba prenájmu

 1. Platba za prenájom:
  • prevodným príkazom (v prípade zmluvných partnerov)
  • v hotovosti
  • kreditnou kartou (pri platbe sú prenajímateľom akceptované embosované kreditné karty typu Maestro, MasterCard a Visa)
 2. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že prenajímateľ účtuje za každého ďalšieho nahláseného vodiča jednorazový poplatok 20 Eur.
 3. Sadzby prenájmu: denná a víkendová
  • Dennou sadzbou prenájmu sa rozumie 24 hodín od zapožičania. V prípade oneskorenia s vrátením motorového vozidla o viac ako dve hodiny je účtovaný ďalší deň prenájmu za každých aj začatých 24 hodín.
  • Víkendová sadzba prenájmu začína piatok od 9:00 hod. a končí v pondelok o 8:00 hod.
 4.  Ceny za prenájom motorového vozidla sú platné podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa spoločnosti Leafcar. V cene prenájmu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, diaľničná známka pre územie SR, pravidelný servis motorového vozidla, v zimnom období zimné pneumatiky. Cena nezahŕňa osobné úrazové poistenie . Taktiež cena prenájmu nezahŕňa spotrebované pohonné hmoty počas prenájmu.
 5. Záloha za prenájom motorového vozidla sa platí pri podpise tejto Zmluvy o prenájme a pohybuje sa podľa typu vozidla od 100 - 700 Eur.
 6.  Nájomca osobne zodpovedá za to, že na požiadanie prenajímateľa zaplatí:
  • cenu platnú podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Leafcar. Spoločnosť Leafcar odovzdá motorové vozidlo nájomcovi s plnom nádržou pohonnýchhmôt a taktiež nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi motorové vozidlo s plnou nádržou. V prípade nedodržania stanovenej podmienky bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške ceny spotrebovanej PHM + manipulačný poplatok 20 Eur.
  • poplatok za dobu používania a rôzne ďalšie poplatky uvedené v priloženom tlačive.
  • ďalší poplatok za jednosmerný prenájom (ak to bude relevantné), ako sa uvádza na priloženom tlačive alebo ak bude vozidlo odstavené inde ako na dohodnutom mieste jeho vrátenia bez písomného súhlasu prenajímateľa.
  • všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo voči nájomcovi, inému vodičovi alebo prenajímateľovi od vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe prenajímateľa.
  • náklady prenajímateľa vrátane primeraných právnických poplatkov, ak to povoľuje zákon vynaložené v súvislosti s vymáhaním platieb splatných nájomcom na základetýchto vzťahov a podmienok.
  • náklady prenajímateľa vynaložené s likvidáciou škody, ktorá vznikne na vozidle a jeho príslušenstve alebo v súvislosti s prevádzkou vozidla v období prenájmu / bližšie upravené v čl.III. Zodpovednosť za škody tejto zmluvy/
  • poplatok za úkony mimo pracovnej doby je vo výške 20 Eur (napr. vyzdvihnutie a dovezenie vozidla..)


Zodpovednosť za škody

 1.  Každú dopravnú nehodu (i takú, pri ktorej neprišlo k poškodeniu na prenajatom vozidle), zničenie, odcudzenie vozidla alebo jeho časti, je nájomca povinný ihneď ohlásiť prenajímateľovi a polícii SR a vyžiadať potvrdenie o nahlásení udalosti. Nájomca je následne povinný vyplniť formulár "Záznam o dopravnej nehode", ktorý obdržal spolu s dokladmi k vozidlu, zaistiť kontakty všetkých účastníkov, svedkov, vozidiel a iných dotknutých predmetov. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný postih poisťovne uplatnený proti nájomcovi.
 2. Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou škody, ktorá vznikne na vozidle a jeho príslušenstve alebo v súvislosti s prevádzkou vozidla v období prenájmu.
 3. Pokiaľ sa náklady na likvidáciu škôd uplatnia u poisťovne, v ktorej je vozidlo poistené, je nájomca povinný zaplatiť spoluúčasť 5% nákladov na likvidáciu škody, min. však 200 Eur. Nájomca je povinný zaplatiť odtiahnutie vozidla na určené miesto podľa dohody so spoločnosťou LEAFCAR .
 4. Pri krádeži prenajatého vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla. Nájomca je ďalej povinný uhradiť prenajímateľovi všetky oprávnené nároky či prípadné zrážky poisťovacieho ústavu.
 5. Nájomca hradí všetky škody, vrátane ušlého zisku po dobu opravy vozidla, ktoré vznikli riadením najatého vozidla pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo drog.
 6. Pokiaľ sa pri odcudzení vozidla preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené a nájomca nebude mať platné doklady od vozidla prevzaté od prenajímateľa , nájomca bude povinný uhradiť sumu rovnajúcu sa rozdielu obstarávacej ceny a vozidla a výškou plnenia poisťovne .
 7. Pri strate alebo odcudzení kľúčov alebo dokladov je nájomca povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté pri obstarávaní nových kľúčov .
 8. Pri poškodení vozidla, strate dokladov či kľúčov, prípadne odcudzení vozidla je nájomca povinný zaplatiť úhradu ušlého zisku vo výške 40 % obvyklej sadzby denného paušálu po dobu, kým je vozidlo mimo prevádzky alebo v prípade krádeže do doby plnenia poisťovne.
 9. V prípade zistenia ,že vodič porušil ust. čl.I Podmienky prenájmu, bod 12 je nájomca plne zodpovedný za akékoľvek škody na vozidle či inom majetku.
 10. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť LEAFCAR v žiadnom prípade nezodpovedá za veci ponechané v motorovom vozidle ,ktoré sú majetkom klienta, prípadne osôb prepravovaných prenajatým motorovým vozidlom a boli odcudzené, prípadne poškodené.
 11.  Nájomca súhlasí s tým, že nájomné či prípadné doúčtovanie je prenajímateľ oprávnený previesť z kreditnej karty nájomcu.


Údržba motorového vozidla

Nájomca je povinný zabrániť neprimeranému opotrebeniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo akomkoľvek silnejšom znečistení interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu všeobecnému používaniu , má právo prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, prípadne výmenou znečistených a poškodených dielov V prípade poruchy vozidla je nájomca povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi. Nájomca je povinný akúkoľvek opravu vopred konzultovať opravu s prenajímateľom. V prípade nedodržania tejto povinnosti si spoločnosť LEAFCAR ponecháva právo odstúpiť od plnenia za opravu vozidla. Nájomca je povinný pri prípadnej odsúhlasenej oprave vozidla vyžiadať si doklad o vykonanej oprave, ne ktorom bude podrobne rozpísané práce ,prípadne materiál, ktorý bol použitý za účelom odstránenia závady. Náklady spojené s opravou na vozidle hradí prenajímateľ len do výšky bežných cien kalkulovaných autorizovanými servismi. Pri dlhodobom prenájme je potrebné dodržiavať pravidelný servis vozidla, ktorý hradí prenajímateľ.

Nájomca je povinný kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla ktoré by mohli následne ohroziť cestnú bezpečnosť alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté prípadným zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške!


Ochrana osobných údajov

Nájomca súhlasí , aby prenajímateľ jeho osobné údaje ukladal a používal za účelom uzavretia zmluvy. Osobné údaje nájomcu budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade poistenej udalosti, prípadne nedodržania zmluvných podmienok za účelom zabránenia nezákonnej činnosti .


Osobitné ustanovenia

 1. V prípade, že nájomca poruší ktorékoľvek v tejto zmluve uvedené ustanovenie má prenajímateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy, odobrať nájomcovi bez oznámenia motorové vozidlo a uplatniť voči nájomcovi náhradu vzniknutej škody a tiež vzniknutých nákladov.
 2. V prípade vzniknutej udalosti pri nesplnení povinností nájomcu, ktoré sú potrebné pre plnenie poisťovne, môže prenajímateľ požadovať úhradu vo výške plnenia poisťovne, na ktoré mal pri dodržaní podmienok nárok. Nájomca podpisom zmluvy o prenájme potvrdzuje, že prevzal vozidlo v stave spôsobilom na riadne užívanie , čisté a s plnou nádržou a nepoškodené .
 3. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy Prenajímateľa a jeho poisťovnev prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že:
  • si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov.
  • neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo
   osobám peniaze.
  • neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie.
  • bude telefonicky informovať najbližšiu prevádzku Leafcaru, a to aj v prípade menšej škody a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre prenajímateľa.
  • ako bude potrebné potvrdiť vinu druhej strany, alebo ak bude ktorákoľvek osoba
   zranená, ihneď o tom upovedomí políciu.
  • zabezpečí, že vždy, keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté


Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch , z ktorých po jej podpise prevezme jeden exemplár nájomca a jeden prenajímateľ.
 2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú možné iba so súhlasom zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
 3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je preberací protokol a záznam o dopravnej nehode.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

 

Návrat hore